ACT EXTRAESCOLARES CEIP C. QUIROGA PALACIOS 2023-2024


CUBRIR TODOS OS CAMPOS CON LETRA MAIUSCULA E SEN TILDES

ALUMNO/A
Exp: 1º PRIM
TITOR 1


ACTIVIDADESAutorizados recoller alumno/a


Protección Datos
De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter persoal, que serán tratados coa finalidade de xestionar os datos dos usuarios das actividades extraescolares organizadas pola empresa Actividades Lúdicas Galicia, SL así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos á  ANPA como organizadora das actividades, á administración tributaria, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á  xestoría para cumprir coas obrigas fiscais. Os datos proporcionados  conservaranse mentres participe nas actividades extraescolares organizadas pola empresa, ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACION, SUPRESION E PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a  ACTIVIDADES LUDICAS GALICIA, SL. con domicilio Rúa Estocolmo, 6, 15707, Santiago de Compostela, acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto  documento que acredite a súa debida identidade .