ACT EXTRAESCOLARES CEIP OS TILOS 2022-2023


CUBRIR OS DATOS CON LETRA MAIUSCULA E SEN TILDES

ALUMNO/A
Exp: 1º PRIMARIATITOR 1

TITOR 2

ACTIVIDADESAutorizados recoller alumno/a


Protección Datos
De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámosche os teus datos de carácter persoal, que serán tratados coa finalidade de xestionar os datos dos/as usuarios/as das actividades extraescolares organizadas pola asociación, así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos ás empresas coas que a ANPA contrate a xestión das actividades extraescolares e servizos, a administración tributaria, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á xestoría para cumprir coas obrigas fiscais. Os datos proporcionados conservaranse mentres permanezas de alta como asociado/a, participe nas actividades extraescolares organizadas pola ANPA, ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN, SUPRESIÓN E PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a ANPA COBAS, con domicilio na Rúa Ameneiro, 21  Os Tilos (C.P.:  15.894) d Teo, acompañando fotocopia do DNI ou no seu defecto documento que acredite a súa debida identidade.